Prawo Spółdzielcze

ludzie z planemPrawo spółdzielcze w głównej mierze określa:

 • zasady tworzenia i rejestracji spółdzielni,
 • prawa i obowiązki członków spółdzielni,
 • organy spółdzielni,
 • kompetencje walnego zgromadzenia i zarządu spółdzielni,
 • zasady nadzoru nad spółdzielnią,
 • zasady lustracji spółdzielni oraz zależności i relacji między najemcą a osobą wynajmującą.

 

Celem kancelarii jest zapewnienie obsługi prawnej dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i ich zarządców, poprzez:

 • przygotowywanie i wydawanie opinii do umów sprzedaży nieruchomości, umów najmu oraz dzierżawy,
 • pomoc prawną w sprawach dotyczących spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkaniowego,  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i odrębnej własności lokalu,
 • reprezentację w postępowaniach sądowych o zapłatę czynszu, opłat eksploatacyjnych, o eksmisję, o zezwolenie na przymusową sprzedaż lokalu,
 • sporządzanie projektów statutów, uchwał organów spółdzielczych i wspólnotowych,
 • tworzenie projektów regulaminów spółdzielni,
 • rzetelne doradztwo w posiedzeniach zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeniach właścicieli oraz walnych zgromadzeniach członków spółdzielni,
 • przygotowywanie wniosków oraz dokumentacji składanych do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • tworzenie i opiniowanie umów, kontraktów i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.